HOSPİTAL  İNFORMATİON SYSTEM

XƏSTƏXANA  İNFORMASİYA   MENECMENTİ  SİSTEMİ

 1. XƏSTƏ QEYDİ  VƏ  QƏBULU  MODULU

xeste qesydiyyatMüəssisəyə ilk dəfə müraciət edən , məlumat bazasında haqqında qeydiyyatlar olmayan

xəstələrə aid ümumi məlumatları daxil etməyə imkan verən , əvvəlcədən haqqında

qeydiyyatlar olan xəstələr üçün də yeni daxil olma qeydiyyat forması açan , xəstəni müəssisə

daxilindəki əlaqədar klinikaya göndərən və müəyyənləşdirilən axtarış kriteriyalarına görə

qeydiyyatı olan xəstələr haqqında informasiyanı ekranda göstərən funksiyadır . Ödnişlərin

yoxlanması və kassaya giriş və çıxışlara nəzarət edilməsi də bu modulla həyata keçirilir .

 

 1. AMBULATOR XƏSTƏTƏYƏ  XİDMƏT  MODULU

AMBULATOR XƏSTƏTƏYƏ XİDMƏT MODULU

AMBULATOR XƏSTƏTƏYƏ XİDMƏT MODULU

Xəstənin müraciət etdiyi vaxtdan başlayaq , müayinə edilməsinə və xəstəxanadan çıxmasına

qədər olan müddət içərisində , poliklinikalarda ehtiyac olan ; bütün tibbi və

maliyyəəməliyyatlarının elektronik sistemə daxil edərək lazımlı qeydiyyatların aparılması və

bu informasiyanın lazım olanda axtarılması məqsədini daşıyır . (açar sözər: fonet yazılım)

 

 1. KASSA ƏMƏLİYYATLARI  MODULU

KASSA ƏMƏLİYYATLARI MODULUXəstə ilə əlaqdar bütün əməliyyatlara detallı formada nəzarət edib ödəniş alınmasına ,

xəstəxananın digər şöbələrinin gəlir və xərclərinə ( yeməkxana ,aptek ,bufet ) nəzarət edən

moduldur . Günün axırında , yaxud istənilən iki tarix arasındakı müddətdə alınmış ödəniş və

avans əməliyyatları ilə əlaqədar detallı yoxlanma aparılır və hesabat hazırlanır .  Xəzinə

qəbzlərinin kağız nüsxəsini almaq mümkün olmalı və bu qəbzlərdə ödənmiş məbləğin detallı

şəkildə xırdalıqları da göstərilməlidir . Ödəniş edən xəstənin lazım olan məbləği ödəməsi

haqqında informasiya , əlaqəli xidməti göstərən şöbəyə dərhal avtomatik qaydada verilir .

 

 1. GƏLİR – XƏRC HAQLARI  UÇOTU

Xəstəxananın müsabəsinin aparılması məqsədilə gəlir və xərclərə nəzarət edən

xəzinələrdən aparılan ödənişləri yoxlayan ,gəlir və xərcləri detallı formada araşdıran bir

moduldur . Xəstəxananın müəyyənləşdirdiyi qaydalar çərçivəsində Həkim və Personalların (açar sözər: fonet yazılım)

gəli – xərc haqların hesablayan və əlaqədar hesabları alan moduldur .

 1. SİSTEM İDARƏEDİCİSİ ( MENECERİ ) MODULU

Xəstəxanada avtomatlaşdırma işlərinə görə təyin edilmiş xəstəxana personalının

( işçisinin ) istifadə etməsi üçün hazırlanmış moduldur . Avtomatlaşdırma üçün lazım olan

bütün təyin etmələrin həyata keçirilməsini təmin edəcəkdir . Avtomatlaşdırma programının

parametr strukturunu idarə etməyi nəzərdə tutur .

 1. STASİONAR XƏSTƏYƏ  XİDMƏT  MODULU

Müəssisəyə stasionar xəstə kimi qebul edilən xəstələrin klinik müşahidələrini aparan  ,

xəstələrdəki gündəlik dəyikliklərə nəzarət edən moduldur . Xəstələrin laboratoriya ,

radioloji , müalice və tibb bacısı müdaxilələrinə nəzaret etməyə imkan verir . Xəstə və

xəstənin faylına elektronik formada nəzarət edilməsini və qeydlərin aparılmasını təmin edir .

 1. LABORATORİYA İNFORMASİYA  SİSTEMİ

Laboratoriya modulunun içərisinə ,  Xəstə  Etiketləmə ,  Analiz  Nəticələrini  Daxil  Etmə , Analiz

haqqında Hesabat  Hazırlama  ,  Dərman  və  Mal – Material  və  Ləvazimat Tələb  Forması ,

Laboratoriya  Hesabatları  əməliyyatları daxildir .  Laboratoriya  Modulu  səlahiyyətli

laboratoriya işçisi tərəfindən istifadə edilir . Bu modul , stasionar xəstələr , poliklinika xəstələri

və birbaşa müraciət edən xəstələrə aid laboratoriya tələblərinin qeydiyyatını aparmaq  və

alınan hər növ laboratiya nümunəsinin qarışıq düşməsinin qarışısını almaq üçün avtomatik

etiketləməsini həyata keçirmək məqsədi daşıyır . Xəstələr üçün aparılan analiz xəstələrlə

əlaqədar aparılan maliyə qeydiyyatlarına göndərilir.

 1. ÖZƏL SIĞORTA  FAKTURASI  MODULU

Xəstəxananın bütün faktura əməliyyatlarını aparan və ona nəzarət edən moduldur . Özəl

sığorta müəssisələrində verilən fakturalar və onlar haqqında detallı məlumatı istənilən

müddət aralıqlarında göstərən və sığorta müəssisələrindən gələn ödənişlərə nəzarət edən bir

moduldur . Özəl sığorta müəssələri ilə bağlanan müqavilələrdə göstərilən xidmətlərin

məbləğlərini ayrı – ayrı müəyyənləşdirən və xüsusi endirimlərə nəzarət edən bir moduldur .

 1. STATİSTİKA

Bu modulu əsl məqsədi xəstəxana idarə edicilərinin , idarəetmə və strateji qerarları verə

bilməkləri üçün , xəstəxanada həyata keçirilən bütün tibbi və maliyyəmənbələrin nəzarət

etməklərinin , hər hansı bir personaldan soruşmağa ehtiyacı qalmadan araşdırmaqlarının ,

qiymətləndirmələrinin və analiz aparmalarının mümkünlüyü təmin etməkdir . İstifadəçi

məlumatının daxil edilməsi , Müayinə –  Xidmət Siyahıları , Müəssisənin Ümumi  Məlumatının

Daxil  Edilməsi  , Kodlu Məlumatın Daxil  Edilməsi , Sistem İnformasiyanın Təşkili , Hesabat

İdarə  Etməsi əməliyyatları da bura daxildir .

 1. RENTGEN

Radioloji  İnformasiya  Moduluna : Radioloji  Qeydiyyatı , Həkim  Təyinatı , Görüşü Əvvəlcədən

Təyin  Olunmuş ( Rendevu almış ) Xəstə  Müayinəsinin  Təşkili , Xəstənin Tibbi  Məlumatının

Daxil edilməsi , Xəstənin  Tibbi  Göstərilməsi və Göstərilmə  Haqqına  Hesabatvermə ,

Radiloji  Hesabatı  Hazırlanması , Xəstə  Etiketlənməsi ,  Dərman  , Sərf  Edilın , Material

Tələbi , Radiloji  Statistikası  Hesabatı və s. əməliyyatlar daxil edilməlidir .

 1. APTEK DƏRMAN  FONDUNA  NƏZARƏT MODULU

Dərman firmalarından alınmış dərmanların daxil olunması , çıxışı və xəstxana içərisində

paylaşdırılmasını və yoxlanılmasını həyata keçirən moduldur . Poliklinika , xidməti kimi

şöbələrin oz rezeverləri (fondları ) üçün dərman tələblərini təqdim edərək , dərman rezervində

bu tələblər üzrə araşdırmalar apardıqdan sonra , uygun hesab edilən miqdarda dərman çıxışı

əməliyyatlarını reallaşdırmaq mümkündür . Dərmanların son istifadə tarixi , kritik səviyyə kimi

faktorları nəzərə alaraq , xəbərdarlıq sistemi ilə istifadəçiyə dərhal məlumat göndərilir ,daha fəal

və məhsuldar fəaliyyət göstərməkləri təmin olunur . Bununla yanaşı , dərmanların xəstəxana

içərisindəki hərəkət trayektoriyalarına nəzarət etmək üçün lazım olan stastik məlumatlar

istifadəçiyə təqdim edilir . Rezerv içərisində baş verə bilən , arzu edilməyən vəziyyətlərdə

dərmanların tullantı yerlərinə aparılması , eyni zamanda ədədinə görə bölmələrdən çıxışı və

rezervlərin təyinatının düzgünlüyü təmin edilir .

 1. MATRİAL FONDUNA  NƏZARƏT  MODULU

Xəstəxana istifadə edilən hər cür materiala nəzarət edən moduldur . İdarəetmə şöbələri

daxil olmaqla , hər şöbədən lazımlı materiallar üçün tələb təqdim edilir , bunun qarşılığında

fonddan çıxış əməliyyatları aparılır , hansı malın və yaxud materialın hansı şöbədə istifadə

edildiyi qeyd olunur . Keçmişdə hansı tarixdə , hansı firmadan neçə ədəd və hansı qiymətə

alınması barədə də məlumatı görmək mümkündür . Aptek bölməsində olduğu kimi  , kritik

miqdarla əlaqədər xəbərdarlıq sistemləri də mövcuddur .

 1. ƏMƏLİYYATXANA

Sistem içərisindəki hansısa bir terminaldan alınan əməliyyat aparılması üçün görüş tələbi

( rendevusu ) qeydiyyata alınmalıdir .  Görüşü tələb edən adam görüş haqqında təstiqləmə

məlumantını bu modulda yoxlaya bilər . Doğuş , Anesteziya şöbələrində və Ayıltma

Otaqlarında istifade olunması mümkün olan formada hazırlanmış , əməliyyatxana qeyd

dəftərçəsi ilə əlaqadar məlumatlar burada mövcuddur . Əməliyyatda kimlərin iştirak etməsi

( cərrah , anestezoloq , tibb bacısı , texniki işçi ) haqqında məlumat da qeyd olunur .

Əməliyyatxanada aparılan bütün əməliyyatlar , hərəkətlər , klinika və poliklinika modullarında

olduğu kimi faylına / xərc fakturasına yazılır . Xidmətlərin və istifadə edilən  materialların ,

daxil olma / çıxış / fond / tələb əməliyyatları aparıla bilər .

 1. XƏTALARA VƏ PROBLEMLƏRƏ NƏZARƏT

Müəssisə içərsində çıxan problem və xətalara nəzarət edilməsini həyata keçirən bir moduldur .

Müəssisə cihazlarında yaxud xəstəxana içərsində hər hansı bir hissədə meydana gələn

problemin əlaqədar şöbəyə istiqamətləndirilməsi əməliyyatından ibarətdir . Avtomatlaşdırma

programında yarana bilən xətalar , yaxud tələblər haqqında məlumatların əlaqədar şöbələrə

istiqamətləndirilməsi təmin edir .

 1. ARXİV

Bu sistemdə , xəstələrin epikrizləri , əməliyyat hesabatları , laboratoriya nəticələri , stasionar

xəstə faylları , anamnez məlumatları , radioloji , patoloji , fizoterapiya , məsləhətlər haqqında

hesabatlar və s. Hər xəstə üçün ayrıca əlaqələndirilərək hər xəstəyə aid olan faylda

saxlanılması , lazım olduqda məlumatların yenilənməsi , səhv məlumatların düzəldilməsi

bilgilərə çıxış və analizlə əlaqədar funksiyalar vardır .

 1. CİHAZLARA NƏZARƏT

Müəssisənin bütün cihazlarıana aid məlumatların daxil edildiyi moduldur . Cihazla əlaqədar

firma , müqavilə, kalibrasiya müddəti , texniki xidmət , təmir zamanı , cihazda meydana gələn

problemlər kimi prosesləri nəzərdə saxlayir . Hər hansı bir cihazın müəssisə içərisində hansı

vaxtında hansı şöbələrdə olduğu barədə məlumata nəzarət edə bilər .

 1. DİALİZ

Dializ müalicəsi alan xəstələrin dializ seansına girmə – çıxma müddətləri və bağlı olduğu

cihaz  məlumatlarına nəzarət , hər üçün müalicə müddətinəmaterallara nəzarət və giriş /

çıxış / rezerv / tələblərin həyata keçirən moduldur .

Xəstənin sağlamlığı ilə əlaqədar vacib məlumatlara ( damar tıxanıqlığı , hepatit , yüksək təziq və

 1. ) nəzarəti təmin edir . Xəstələrin dializ – seans görüş planlanması hazırlanaraq şöbənin

daha effektiv fəaliyyət göstərməyinə kömək etmək məqsədi daşıyır.

 1. FİZİOTERARİYA MODULU

Fizioterapiya və reabilitasiya alması nəzərdə tutulan xəstələrlə əlaqədar bütün prosesseslər

bura daxildir . Görüş seansıplanlanır və xəstəylə aparılması nəzrdı tutulan bütün əməliyyatlar

təqvimə salınır . Daxil olma və çıxış müddətləri və həyata keçirilən əməliyyat bölgə

məlumantlarına nəzarət etməsinə şərait yaradırş Hər xəstə üçün müalicəsi müddətində

materiallar nəzarəti və material daxil olma / çıxış / rezerv / tələblərin reallaşdıran moduldur .

Xəstənin sağlamlığı ilə əlaqədar vacib məlumatlara ( damar tıxanıqlığı , hepatit , yüksək təziq

və s. ) nəzarəti təmin edir .

 1. İNSAN RESUSLARI MODULU

Pesonal əməliyyatları modulunun məqsədi bütün işçilərlə əlaqəli əməliyyatların elektron

formada aparılmasını və idarə edilməsini təşkil edilməsidir .

Müəssisədə işləyən işçilərin icazə , xəstəlik bülleteni , xüsusi günlər kimi proseslərinə

nəzarət edilməsi ilə birlikdə işçilərin işə qəbul və işdən çıxışlarına nəzarət etməyi mümkün

edir .

 1. QAN BANKI MODULU

Təcili və ambulator xəstələr və stasionar xəstələrlə əlaqədar qan və qan məhsulu tələblərinə

cavab verilməsi Qan  Bankı üçün lazımlı qeydiyyatların aparılması məqsədini daşıyır . HBYS

üzərində donor haqqında qeydlər , transfuziya haqqında qeydlər , qan və qan məhsullarına

nəzarət edilməsi üçün geniş bir Qan  Bankı modulu qurulmalıdır . Sistemin hazırlanması zamanı

beynəlxalq qan bankı sistemlərindən ( məsələn , AABB : American Association of Blood  Bankı )

və kodlaşdırma sistemlərindən istifadə etmək olar .

 1. TƏCİLİ TƏHLÜKƏSİZLİK  KOD  SİSTEMİ

Təcili professional müdaxiləsinin lazım olduğu hadisələr zamanı , professionalların təcili

müdaxiləsinə imkan yaradan ümumi xəbərdarlıq situasiyalarıdır . Bu təcili kod situasiyalarının

əsas məqsədi hadisə baş verdiyivaxt ən qısa müddətdə lazımlı müdaxilələr barəsində ortaq

bir müəssisə anlayışı yaratmaqdır . Kod situasiyaları kimi ümumilikdə , rəng adlandırmalarından

istifadə edilir .

Təcili Kod rənglərinə ,Mavi kod , Çəhrayı kod ( Uşaq təhlükəsizliyi ) Ağ kod ( hücum, sataşma ),

Sarı kod , Narinci kod ( Kimyəvi ) , Qırmızı kod ( Yanğın ) daxildir .

 1. DENTAL KLİNİKA  ( DİŞ  KLİNİKASI  )

Diş müayinə və müalicəsinə nəzarəti asanlaşdıran , tibbi görüntüləmə cihazları ilə integrasiya

olunan və istifadəçinin bütün etdiyi əməliyyatları diş aparatları üzərinə montaj edilmiş sensorlu

ekrandan qeyd edilməsinə imkan yaradan bir moduldur .

 1. RƏQƏMSAL RENTGEN  ( PACS )

Görünüm qiymətləndirmə , Arxivləmə və Rabitə kimi fəaliyyət göstərəcəkdir . PACS sistemi

onlayn fəaliyyət göstərir , bütün arxiv görünümlərində və bütün iş stansiyalarında axtarış

aparmaq onlara çıxışı təmin edir .

PACS sistemi “ nearline ” məntiqi ilə fəaliyyət göstərən DAS , NAS , SAN  yaxud HSM kimi

saxlama stuktularını dəstəkləyir .

 1. SƏNƏD İDARƏETMƏSİ  SİSTEMİ

Hər növ sənədin / falın müəyyən sistematik formaya görə idarə edilməsi , daima arxivləşmə ,

istənilən sənədə təcili çıxış , lazımsız kağız və vaxt itkilərinin aradan qaldırılması insanlarla və

ya mühitlə əlaqədar təhlükəsizlik və mühavizə problemlərinin aradan qaldırılması məqsədini

daşıyır . Nəzarət etmək mümkün olan və şəffaf iş idarə etməsi . Arxiv üçün artan fiziki yer

ehtiyacınının aradan qaldırılması . Müəssisə yaddaşını yaradan moduldur .

 1. XƏSTƏ TANIMA  SİSTEMİ

Xəstə Tanıma Sistemi ( XTS ) , xəstə məmnunluğunu artırma , iş gücü və vaxt qazandırma

xüsusiyyətlərinə görə qiymətləndirilməlidir . Bu sistemlə xəstənin hansısa bir qeydiyyat

şöbəsinə getmədən , müayinə olacağı poliklinikaya gedib , xəstə təqdimat kartını poliklinika

qarşısında olan barkod oxuyucusuna oxudaraq , XTS -in  arxa planında bütün qeydiyyat

əməliyyatlarını avtomatik formada qısa bir vaxtda bitirilməsini və müayinə növbəsinin

gəlməsini  gözləməyini təmin etmək məqsədini daşıyır .

 1. TİBB BACISI  ÇAĞIRMA   SİSTEMİ

Təcili tibbi yardıma ehtiyacı olan xəstələr , xəstə yaxınları və bütün xəstəxana işçilərinə qısa

müddətdə müdaxilə edilməsini təmin edən fövqəladə hal idarə etmə vasitəsidir . Ümumiyyətlə

hazırlanan bir çağırma sistemi vasitəsilə işçisi tərəfdən verilən kod , müəyyənləşdirilmiş

cavabdeh personalın əksəriyyətlə kardiyak arrest vəziyyətində olan xəstəyə müdaxiləsinə

şərait yaradır .

 1. TEMPERATURA NƏZARƏT

Peyvəndlərin olduğu şkaflarda , peyvəndlər xarab olmaması üçün lazım olan tempuretura

nəzarət edə bilmək üçün istilik sensorlarından gələn tempurator haqqında məlumantın daimi

qeydiyyatını aparan və istifadəçilərin istədikləri vaxt peyvənd şkafının tempuraturu haqqında

məlumata çıxışını tmin edən moduldur . İstifadəçilər peyvənd şkafının tempraturu haqqında

məlumatı sensorlar bağlanan kompyuterdə tempuratura nəzarət programı ilə əvvəlki

tempuratur məlumatına baxa bilər və müvafiq məlumat haqqında hesabat hazırlaya bilər .

Bundan başqa ,  internet bazalı peyvənd nəzarəti interfeys köməyi ilə də dünyanın hər yerindən

peyvənd şkaflarının tempuraturuna baxmaq mümkündür .

 1. İVR ( TELEFONLA  GÖRÜŞ  TƏYİN  ETMƏ  ( RANDEVU ) SİSTEMİ )

İVR , informasiya sisteminə uzaqdan telefon vasitəsilə girib , DTMF düymələri ilə yaxud da

səslə istiqamətləndirərək , infomasiya mübadiləsi aparmasına imkan verən bir interaktiv səsli

cavab vermə sistemidir .  İVR sistemləri , müştərilərin yaxud şirkət işçilərinin telefondan istifadə

edərək çox növlü məlumata çıxışına və məlumat sistemləri üzərində əməliyyatlar aparmasına

şərait yaradır .

 1. KEYFİYYƏT İDARƏ ETMƏSİ MODULU

Xəstəxanaların keyfiyyət standartlarına uyğun olaraq həyasta keçirın Xəstə və persanal arzu və

şikayətləri , təklifləri , Xəstə məmnunluğu anketləri , işləyənlərin məmnunluğu anketləri və s.

anketlər , işçilər üçün təlimlərin keçirilməsi , xəstəxana içərisində istifadə edilən bütün keyfiyyət

sənədlərinin yayılması , şöbə hədəf ( məqsıd ) kartları , xəstəxanada keçirilən iclaslara nəzarət ,

vəziyyəti düzəldən , qarşısını alan fəaliyyətlər kimi çoxlu keyfiyyət əməliyyatlarının kompyuter

vasitəsi ilə sistemə daxil edilməsi və ona nəzarətin təşkil edilməsinə imkan verən və bunların

nəticəsində bütün bu əməliyyatları sistem üzərindən ala bilmək şəraiti yaradan bir moduldur .

 

 1. KİOSK

Xəstəxanaya müraciyət edən xəstələrin , Xətə Qəbulu Şöbəsinə getmədən, növbədə qalmadan,

xəstəxana içindəki KİOSK cihazlarından istədikləri poliklinikaya / həkimə getmək üçün növbə

ala bilməklərinə imkan verən moduldur . Moduldan istifadənin məqsədi , xəstə qəbul şöbəsində

toplanmış insanların azaldırılması və xəstələrin təcili əməliyyatlar istisna olmaqla digər

poliklinika qeydiyyatların buradan apar bilməklərini mümkün etməkdir . Sensorlu ekranı olan

cihazlar vasitəsi ilə istifadəçə dostu  interfeys köməyi ilə xəstələr lazımlı əməliyyatları rahat

və sürətli bir formada həyata keçirə bilərlər .

 1. YEMƏKXANAYA NƏZARƏT SİSTEMİ

Yeməkxanaya nəzarət sistemi ilə kompüter mövcud vaxtda ( onlayn ) məlumat alıb , kompüterə

yüklənən YNS ( YTS ) modulunda qeydiyyat aparılır və lazımlı əməliyyatlar həyata keçirilir .

Bununla da şirkət yemək çeki qarşısında yaranan növbələrdən , çek alıb – vermə

əməliyyatlarından çeklərin toplanması zamanı yarana bilən xətalardan azad olur . YNS

sistemində təkli oxutma nəticəsində 3 başka yemək satına nəzarət edilir . Bu yemək saatları

Açar Sözlər: fonet yazılım