Tək Nizam Mühasiblik Təqibi.


     Maliyyə Nazirliyin tərəfindən təyin olunmuş Tək Nizam Mühasiblik Təqibi edilir. Müxtəsər, ƏDV, damğa vergisi, vs vergi öhdəçiliklərinə bağlı hesabatlar alına bilir. Yeni il açılış/bağlanış əməliyyatları ilə bu əməliyyatlara aid mahsup çekləri avtomatik olaraq hazırlana bilir. İl sonu bağlanış və yeni ilə aşırt əməliyyatları, avtomatik olaraq edilə bilir. Bağlanış əməliyyatları edildikdən sonra əməliyyatlar üzərində dəyişiklik edilə bilmir.

     Xərc Mühasibliyi və İnflyasiya Mühasibliyi edilə bilir.

Xərc Mühasibliyi
(Doğrudan Xərclər, Doğrudan və Ortaq Xərclər, Büdcə Müqayisə etməli Hesablar, müəssisə əsasında xərclər, Büdcə müqayisə etməli xərclər vs) edilə bilir. Büdcə müqayisə etməli olaraq Vahid Sərf Vəsait və Anbar Xərcləri, Vahid Dəmirbaş Vəsait Xərcləri hesablana bilir. İnflyasiya Mühasibliyi (inflasiyadan təmizlənilmiş bir şəkildə; xərc hesablamaları, gəlir və gedər qələmləri, amortisman hesablamaları, maliyyə qeydlər və tablo/cədvəllər) edilə bilir.

Miqdarlı mühasiblik əməliyyatları edilir


     Anbar Modulu ilə inteqrə çalışaraq, anbar vəsaitlərin nizamlı envanteri çıxarılır, envanter
fərqləri və şərhləri hesabatla mühasibliyə mesajla bilir. Sərf vəsaitlərinin giriş-çıxış və istifadə müddəti məsullarca müəssisə əsasında izlənilir. Anbar ya da sərf vəsaitləri ilə qazanc xərc mərkəzləri arasında inteqrə bir sistem yaradılır. Hesab Köməkçi Hesab Mizanı təşkil edilməsi, Təşkilat icmal cədvəli, siyahıları və xidmət detal tökülmələri avtomatik olaraq yaradılır.

     Kassanın gündəlik  işləri mühasiblikləşdirilə bilir.

     Xəstələrdən alınan sənədlərin vəziyyətləri, nağd, kredit kartı, çək və sənədlə reallaşan ödənişlər, depozit alışları və depozit qaytarmaları; kassa ya da istifadəçi əsasında istənən tarix aralıq sorğulanaraq izlənilə bilir. Kassa modulu ilə inteqrə çalışaraq, kassanın gündəlik işləri mühasiblikləşdirilə bilir. Depozit, Avans kimi envanter hesablarının xüsusi təqibi edilir. Ödənişi edilən fakturaların və ya ödənişi təhsil alılan ödənişli xəstələrin fayllarının geri elanı edilir və faylların arxivə keçişi təmin edilir.

Dəmirbaş Envanter Cədvəli təşkil edilə bilir.

     Dəmirbaş modulu ilə inteqrə işlə/çalışaraq dəmirbaş və dayanan varlıqlar təqib edliyor, yenidən qiymətləndirmə və amortisman hesablamaları edilə bilir. Miqdarlı/Miqdarsız Dəmirbaş Envanter Cədvəli (Dəmirbaş İzbedel, Dəmirbaş Başlanğıc İli, Hesablanacaq İl vs), Dəmirbaş Qrup Mahsup Çekləri (Əks etdirmə Qəbzi Vergilər, Xəzinə Hissəsi, Açılış mahsubu vs),Dəmirbaş Envanter Cəmi (Giriş Əvəz, Təhvil verən Əvəz, Yığılmış Amortisman, yeni amortisman, Dəqiq Dəyər Artımı) təşkil edilə bilir. Dəqiq dəyər artım və amortisman mahsupları avtomatik olaraq yaradılır. Dəmirbaş tərifləri (Personal Kartı, Ünvan Kartı, Xidmət Kartı, Modul Kartı vs) quruluşa bilir.

     Mühasiblik Çekləri təşkil edilə bilir.

     Mühasiblik çekləri (Mahsup, Təhsil, Tədiyyə və Mahsup çeki), Borc Dekontu, Xəbərli Tədiyyə, Saymağınlıq Əməliyyat Çeki və Reallaşdırma Müzakirəsi), Həvalə Məktubları təşkil edilə bilir, çek girişləri hesablara işlənə bilir. Mühasiblik Çek Siyahısı və Mühasiblik Çek Detal Siyahısı alına bilir. Mühasiblik Keçici Çekləri, Mühasiblik Keçici Çek Siyahısı və Detal Siyahısı yaradılır. Çek girişi əsnasında saldo idarəsi edilərək hesabların tərs işlədilməsi önlənir. Hesab Koduna görə sorğulamalar edilərək Mühasiblik Hesab Siyahısı təşkil edilə bilir. Lazımlılıq Müzekkereleri (İstək Tarixi, İstək Nömrə, Çek Nömrə, İstək Edən Vahid, İstək Edilən Vahid) təşkil edilə bilir. Tələb Qiymətləndirmə Komissiyası yaradıla bilir.

Vergilər avtomatik olaraq hesablanır.

     Çek qeydi (Gündəlik muzd Nömrə, Tənzimləmə Səbəbi, Əlavə Şərhlər, Çek Əlavələri Təsdiq Tarixi, Borc/Alacak vs) əsnasında vergilər avtomatik olaraq hesablanır. Təyin olunan vergi növlərinə görə, şişə çeki giriş əməliyyatları əsnasında, vergi kəsilmələri avtomatik olaraq hesablanaraq çekə yazılır. Keçici çek hazırlanaraq, ayrı bir gündəlik muzd nömrə ilə təqib edilə bilir. Dəqiqləşən çeklər mühasiblik çekinə çevrilərkən, keçicinin çeklər ləğv edilir.

Mühasiblik Hesab Kartları yaradıla bilir.

     Mühasiblik Hesab kartlarında; Hesab kodu/Adı, Büdcə Kodu, Saldo Növü (Alacak/Borc Saldo) iştirak edir. Hesab Kartları üzərindən iki tarix arası edilən hərəkətlər görülə bilir. Sərhədsiz alt hesab təyin oluna bilir. Müxtəsər və İnflyasiya Fərqi Hesabı edilə bilir. Saldoların Məbləği, hesab adı, hesab kodu və tarixi iştirak edir. Köhnə Hesab planı Hesab kodu/Adı, Büdcə Kodu, Saldo Növü vs (Alacak/Borc Saldo) meyarlara görə sorğulana bilir.

 

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit