İdarə təşkilatı ilə personalın idarəsini təmin edir.

     İdarə təşkilatı ilə bütün təşkilat personalının idarə altında tutulmasını təmin edən proqram, Məmur, Müqaviləli İşçi, Peşəli İşçi, Şagird vs ödəniş borderolarının reallaşdırma əməliyyatlarının edilməsini, şəxsiyyət, sicil, icazə, təyin, qalxma, cəza, icazə, hesabat, keşik və özlük məlumatlarının elektronik mühitdə tutulmasını, statistikaların əldə edilə bilməsini və hesabatların alınmasını reallaşdırır.

     Məmur Kartları yaradıla bilir.

     Memur kartında; Temel Bilgiler (Maaş Esas, Emekli Sandığı Esas, Ek Tazminat, Maaş Türü vb), Özel Bilgiler (Adı, Soyadı, Mernis, Makam Tazminat Göstergesi, Giyim Yardımı vb), Döner Sermaye Bilgileri  (Döner Sermaye Puanları, Hesaplama Katsayıları, Kesintiler, Ödenecek Ek Tutarlar vb) kayıt edilebiliyor. Maaş tutarlarının alt ve üst limitleri tanımlanarak, tanım dışı hesaplanmış tutarlar program tarafından otomatik olarak uyarılıyor. Nakil Belgesi, Maaş Nakil Müzekkereleri hazırlanıyor. Normal Maaş/14 Günlük Maaş Farkı, Kısıt, Girişli Maaş (Memuriyete İlk Başlangıç için), 2/3 Maaş Bordrosu, Stajyer Öğrenci Maaşı hesaplanabiliyor.

     Məmur Borderosu Xüsusi Tərifləri yaradıla bilir.

     Məmur Borderosu Xüsusi Tərifləri (Bordero Çapı, Məhdudiyyət Maaş Xüsusi Endirim, Məhdudiyyət Maaş Mənzil Təzminatı vs) edilə bilir. Məmur Göstərici Tərifləri (Addımlar, Dərəcə) Hər il/ay üçün Dərəcə Addım Göstərici Parametrlərinin təşkil edilə bilir, Dərəcə-Addım İrəliləmə Siyahıları alına bilir. Hər borderoda adam üçün detal, toplu icmal doyumları edilə bilir. Tökülmə əvvəli məbləğlər ekranda göstərilərək istifadəçinin son bir idarə etməsinə imkan təqdim edilir.

     Bordero Ümumi Parametrləri təşkil edilir.     

     Bordero Ümumi Parametrləri təşkil edilir. (Döşəmə Aylıq/Yan Şişə Əmsalı, dövlət/Şəxs Təqaüdçü Kesenek Nisbəti, Xarici Dil Səviyyə Balları, Kirayə/Uşaq Köməyi, Damğa Vergisi nisbəti vs.) Maaş borderosu, Əlavə Fərq Borderosu, Çox İş Borderosu vs personal ödəniş ödəmələrinə bağlı bütün borderolar (Toplu Şişə Siyahısı, Toplu Şişə Borderosu, Bank Şişə Siyahısı, Ödəniş və Çox İş Borderoları vs) tək borderoda çıxarıla bilir. Hərəkəti Xidmət və Borc Borderosunun hesablanır, Aylıq siyahılar, Üç aylıq siyahılar (Bank forması) və Təqaüdçü Sandığı İcmal Borderosu yaradılır. (İllik Forma)

     Maaş və əlavə ödəmədən kəsilmələr edilə bilir.

     Maaş və əlavə ödəmədən Sığorta Mükafatı kəsilmələri edilə bilir. SSK Mükafat Əsas Qazanc Tavanını keçməyəcək şəkildə maaşlar ilə birlikdə mükafatlar kümülatif olaraq hesablanır. (dəqiqdən brüte və brütten dəqiqə hesablanır.) Mükafat/Cəza əməliyyatları edilə bilir, bu əhatədəki personala əlavə məbləğlər hesablana bilir ya da cəza olaraq kəsilə bilir. İcra və Digər kəsilmələr edilə bilir; personalın həm maaşından həm də əlavə ödəməsindən təyin olunan nisbətlərdə ayrı-ayrı icra kəsilməsi edilə bilir. Personal Modulundan girilən icazələr avtomatik olaraq performans hesabı üçün əlavə şişə məlumatlarına köçürülərkən kəsilmə edilə bilir


     Əczaxana Kəsilmələri
(Resept Tarixi, Cəmi Məbləği, İskonto, Əczaxana Kodu vs) qeyd edilə bilir. Maaşdan kəsilən dərman məbləğlərinin əczaxanalara görə dağılımı çıxarılır. Təqaüdçü sandığı, SSK kəsilmələri, Maliyyəyə aid kəsilmələr, Xüsusi Sığorta, zəruri qənaət, iqamətgah əldə etdirmə köməyi vs. bağlı əməliyyatlar edilə bilir. Hər il/ay üçün Təqaüdçü kesenek Parametrləri təşkil edilə bilir. Sərhədsiz ədəddə peşə təyin olunaraq Peşə Kəsilmələri Parametrləri təşkil edilir. (Hər il/ay üçün personalın bağlı olduğu peşənin maaş matrahı üzərindən nisbətini göstərər tablo/cədvəl təşkil edilməsi və hər peşə üçün ayrı nisbət girilməsi)

     Xəstəxanada vəzifə yerinə yetirən personal qruplaşdırıldırılır.

     Xəstəxanada vəzifə yerinə yetirən personal qruplaşdırıldırılır. (Dönər Sərmayədə İşləyənler, Tibb bacıları, Həkimlər, digər vs.) Personal Vəziyyət Məlumatları (İşləyir, Hesabatlı, icazəli, Nəql vs) Ünvan, Xidmət, Xəstəxana vs məlumatlar sorğulana bilir. Ünvan Parametrlərinin təşkil edilməsi, (Hər il və ay üçün ünvana bağlı olaraq dəyişən Əlavə Göstərici, Yan Şişə Əmsalı, Xüsusi Xidmət Təzminatı, Keşik və Dövriyyə Kapitalı Mükafat nisbətləri vs.) Xəstəxana xaricindəki personal təqibinin edilə bilməsi (Xaric, Uzaqlaşdırma, Rotasyon, Keçici Vəzifə və/və ya ikinci, üçüncü vəzifə vs.) reallaşdırılır.

     İşçi Kartları yaradıla bilir.

     İşçi Kartında; Təməl Məlumatlar (Matrah, Keşik, Zərurət, Çalişılan Gün Sayı, Sığorta Gün Sayı, Sığorta vs), Xüsusi Məlumatlar (Adı, Soyadı, Mernis, İşə Başlama Tarixi, Sığorta Sicil Nömrə vs) Vergi Matrahları (Ödəniş Vergi Qaytarması, Dövriyyə Kapitalı Vergi Qaytarması vs) Dövriyyə Kapitalı  Məlumatları (Dövriyyə Kapitalı Balları, Hesablama Əmsalları, Kəsilmələr, Ödənəcək Əlavə Məbləğlər vs) və Nəmə Əməliyyatları (Kəsilən Qənaət Cəmi, Nəmə Nisbəti, Ödənəcək Qənaət Neması vs) qeyd edilə bilir. Personal Vəziyyət Məlumatları (İşləyir, Hesabatlı, icazəli, Nəql vs) Ünvan, Xidmət, Xəstəxana vs məlumatlar sorğulana bilir.

     Müqaviləli İşçi Borderosu Xüsusi Tərifləri edilir.   

     Müqaviləli İşçi Borderosu Xüsusi Tərifləri (Bordero Hesabı Gündəlik muzd Üzəridən, Kıdem Təzminatı Verilsin, İşsizlik Mükafatı Kəsilsin vs) edilə bilir. Müqaviləli İşçi Əmsal Tərifləri (Kirayə Köməyi, Əlavə Təzminat, İctimai Kömək, Xüsusi endirim vs) edilə bilir. Müqaviləli İşçi Kəsilmə Tərifləri (Bordero Hesabına, Dəqiq Maaş sonrasına görə kəsilmələr) tətbiq oluna bilir. İşçi Hesabatları Tekst Hesabat Formaları (ödəniş-Fərq, Hədiyyə, Çox İş, Müqaviləli vs Borderolar) şəklində də alına bilir.

     Personal əməliyyatlarına bağlı olaraq hesabatlar yaradıla bilir.  

İstifadəçilər öz təyin etdikləri dizaynlar çərçivəsində siyahı, hesabat və qrafiklərini istədiyi formada çıxara bilir. Bütün hesabatlar üçün sıralama nizamı təyin oluna bilir. (Ünvan, Sicil, Qeyd, ad-Soyad vs) Personal ilə əlaqədar hər cür sənədin çapı reallaşdırıla bilir. Maaş Çeki, Aylıq Qazanc Elan Cədvəli, İllik Gəlir Dağılımları vs Cədvəl və ya qrafik hesabat olaraq hazırlana bilir. Bordero Hesabatları (Ödəniş, Avans, Mühasiblik İcmal, Personal Ödenekleri, Personal Kəsilmələri, Gəlir vergisi Matrah, İllik Bordero İcmalı) hazırlana bilir.

     Personal əməliyyatlarına bağlı olaraq bildirgeler yaradıla bilir.      

     SSK İşə Giriş Bildirgesi / Personal bildirgesi SSK Aylıq Bildirge Təqaüdçü Aylıq Bildirge (SGDP) Əlavə-1 və Əlavə- 2 SSK 4 Aylıq Bildirge Baş çəkmə Kağızları (6 aylıq və gündəlik) İşdən Ayrılma Bildirgesi (İŞKUR) İşyeri Məlumat Forması (İŞQUR) İşsizlik Ödeneği Tələb Forması İş Nazirliyi İşyeri Bildirgesi İş Müqaviləsi Əlaqədar digər hesabatlar alına bilir.

     Vergi Matrah Siyahıları yaradıla bilir.

     Vergi Matrahları (Cəmi Vergi Matrahı, Qalan Vergi Endirim Matrahı, Əlavə Şişə Saatı vs), Digər Matrahlar (Dəqiq Şişələr, Maaş Fərq Kəsilmələri, Hərəkəti Xidmət, Maaş Vergi Qaytarması, Dönər sərmayə Vergi Qaytarması vs) qeyd edilir. Hər il və ay üçün gəlir vergisi matrahına bağlı Gəlir vergisi Kəsilmə Yüzdələri təyin oluna bilir. Aylıq, Dövrlük, İllik olaraq Vergi Matrah Siyahıları yaradıla bilir. Vergi dilimlərini göstərər parametrlər təşkil edilə bilir. Vergi Qaytarması və Nəmə Ödəmələri edilir.

     Saymağınlıq əməliyyatları üçün lazımlı olan Nağd Çeki (Reallaşdırma Müzekkeresi), Reallaşdırma İcmalı təşkil edilə bilir. Bütün məlumatlar aylıq olaraq saxlanır, bir sonraki aya aid reallaşdırma məlumatları avtomatik olaraq yaradılır. Keşik Əməliyyatları (Tarix, Saat, Xidmət vs), Keşik Detal Siyahısı, Keşik Puantaj Cədvəli, Personal Müalicə Xərcləri alına bilir. Yolluq Ödəniş Tərifləri (Dərəcə və Matraha Görə Gündəlik Muzd Tarifesi, İki mərkəz Arası Yol Ödənişləri) edilə bilir.

     Təhsil Yığıncaq Siyahısı təşkil edilə bilir.

     Personal üçün Təhsil Yığıncaq Tələb Forması (Tələb Tarixi, Tələb edən Personal, Yığıncaq Tarixi vs) yaradıla bilir. Təhsil və Yığıncaqlar üçün (Başlama Tarixi, Məzmun, Yer, iştirakçı Sayı, Pedaqoq, Sertifikat vs) Ön Qeyd, Qəti Qeyd, Qeyd Silmə əməliyyatları edilə bilir. Təhsilə Qatılan Personalın, (Sicil Nömrə, Personal Adı, Vəziyyəti vs) təhsil və yığıncaqlarının siyahısı yaradıla bilir, dəyərləmə və hesabatlama edilə bilir. Performans dəyərləmə əməliyyatları və nəticələrinin analizi edilir. Karier planlama profil müqayisə etməsi edilir.

     Personal, özlərinə verilən şifrə və istifadəçi adı ilə birlikdə bəzi ümumi məlumatlara (Növbə Məlumatları, Aylıq Cəmi İş Müddəti, İcazə Haqqı, Performans Hədəfləri və Nəticələri, Müdiriyyətlər, Təhsil Proqramları, İctimai Fəaliyyətlər, Elanlar vs) çata bilir.

     Əlavə şişə məlumatları veb üzərindən Nazirliyə çatdırılır.  

     Modul, Çözüm Dövriyyə Kapitalı modulu ilə inteqrə işləyir. Təşkilatın aylıq personal məlumatları ilə əlavə şişə məlumatları veb üzərindən Nazirliyə köçürülür. Performans Təqib Sistemi Tətbiqinin yerinə keçəcək sistemdə təşkilatın hər bir personalı üçün tək-tək əməliyyat etməyə gərək qalmadan, səlahiyyətləndirilmiş personal tək bir düymələ qeyd/aktuallaşdırma əməliyyatlarını əlaqədar ünvandakı məlumatlara qeyd edə bilir.

     Girişimsel ballar sistem üzərindən avtomatik izləniyir.

     Dönər Sərmayə Yönergesinə uyğun olaraq xidmət qələmlərinin bal verilməsi və əlaqədar personalın bal haqq edişinin göstərilməsi təmin edilir. Kəslərin öz performans hesablarını özlərinə xas hazırlanmış hesabatlar vasitəçiliyi ilə meydana gətirə bilmələri və öz ballarını, öz istifadəçi hesablarıyla izləmələri təmin edilir.

     Həkim haqq edişləri təyin oluna bilir.

     Fərqli həkim statuslarına görə, hər həkimə xas bir nömrə verilərək haqq ediş tərifləri edilə bilir. Həkim haqq edişləri pilləli olaraq hesablanır. Performansa söykənən əlavə şişə məlumatlarının Nazirlik Mərkəzində tutula bilməsi üçün məlumat aktarımı reallaşdırıla bilir.

     Həkimlərin girişimsel balları sistem üzərindən avtomatik izlənilə bilir. Çıxarılan ballar,dövriyyə kapitalı borderosu hesablamaq üçün sistemə avtomatik olaraq köçürülür. dövriyyə kapitalı borderosu Excelə köçürülə bilir, ballar Excel faylı olaraq ayrı-ayrı hazırlana bilir.

     Personal ilə əlaqədar bütün məlumatlara anında çatılır.

     RFID (Radio Tezlikli Tanıma Sistemləri) texnologiyasına sahib Çözüm Keçiş İdarə Sistemi təşkilatın ümumi təhlükəsizliyinin təmin edilməsi, sağlamlıq quruluşunun iş-gücü və məhsuldarlığının artırılması, personal yoxlamasının sürətli, etibarlı və iqtisadi şəkildə təmin edilməsi, müəyyən hissələrə yalnız səlahiyyətlilərin çata bilməsi kimi xüsusiyyətlər təqdim edir.

     Çözüm Keçiş İdarə Sistemi ilə inteqrə olaraq işləyən proqram, sağlamlıq quruluşunda personal yoxlamasının sürətli, etibarlı bir şəkildə davam etdirərək, müəyyən hissələrə daxilolma yalnız səlahiyyətlilərə icazə verir. Personala bağlı bütün məlumatlara (Personal Siyahısı, Keşik Siyahısı, Ünvan, Sicil Nömrəsi, Şəxsiyyət məlumatları vs) anında çatılır. Personala bağlı bütün əməliyyatlar sistemdən idarə edilə bilir, sorğulana bilir. Bunun üçün ayrı bir proqrama ya da başqa bir interfeysə gərək qalmır.

     Bütün keçiş nöqtələrində mifare kartla etibarlı və səlahiyyətli keçiş təmin edir.

     Çözüm Keçiş İdarə Sistemi hər istifadəçi üçün fərqli səlahiyyət səviyyələri təşkil edilib, hər istifadəçinin hansı nöqtələrdən, həftənin hansı günlərində və hansı saatlarında keçə biləcəyi təyin olunub, bütün edilən əməliyyatlar idarə edilə bilir. Anlıq ya da geriyə dönük sorğulama əməliyyatları detallı bir şəkildə edilə bilir. İstənilən hissələrə, istənməyən kəslərin keçişi idarə altına alınır. RFID texnologiyasına sahib Mifare kartlar bir elektronik açar vəzifəsini yerinə yetirərək səlahiyyət daxilində istənən modullara giriş-çıxışı tək bir kart ilə etməyi təmin edir.

     Yüksək personal sayına sahib sağlamlıq quruluşlarında personal təqibini asanlaşdırır.     

     Çözüm Keçiş İdarə Sistemi, yüksək personal sayına sahib sağlamlıq quruluşlarının iş müddətlərinin əl ilə izlənilməsindən qaynaqlanacaq səhv və zaman itkinlərini önləyir. Manual edilən əməliyyatlardan, fayl və sənəd arxivindən və lazım olduğunda bu məlumatlara çatmaq üçün xərclənəcək zaman itkinlərindən qurtulması bütün əməliyyatlarda səhv nisbətini salarkən, düzgünlük nisbətini və sürəti əhəmiyyətli ölçüdə artırır. Xüsusilə yüksək personal sayına sahib sağlamlıq quruluşlarında personal təqibini asanlaşdırır.

     Ameliyathana və Yeməkxanada da istifadə edilə bilir.

     Qapı giriş/çıxışları, qapı olmayan ana keçiş nöqtələrində turnike kimi mexaniki strukturları istifadə edərək yeməkxana və ameliyathana vs modullarda etibarlı keçiş idarə sistemləri tətbiq olunur. Personal, yeməkxanadakı turnikeden ya da bənzəri təchizatdan keçərkən kartını oxudub, hər hansı bir ödəniş ödəmədən yeməyini yeyə bilir daha sonra ay boyunca yediyi yeməklərin əvəzi maaşından kəsilir. Beləcə yemək çeki qarşısında ibarət yaranan quyruqlardan, çek götürmə/vermə əməliyyatından, çeklərin toplanması əsnasında meydana gələ biləcək səhvlər önlənir.

     Mifare kartlı keçiş sistemi bütün keçiş nöqtələrində tətbiq oluna bildiyi kimi hər cür növbəli növbəsiz iş formalarına uyğunlaşma təmin edir. Sistem ameliyathana və digər modullarda da bənzər işləyiş ilə çalışır. Ameliyatxanada vəzifəsi olmayanlar ameliyathana qapısını aça bilmir.

     İş məhsuldarlığını ölçən detallı hesabatlar təşkil edilə bilir.

     Sistem üzərindən gələn bütün məlumatlar; iş və ödənişləndirmə məlumatları ya da borderolara əsas olacaq bütün məlumatlar, Çox İş, Keç Giriş, Erkən Çıxış, İcazələr, Puantaj kimi iş məhsuldarlığını ölçən hesabatlar (gec gələnlər, erkən çıxanlar, çox iş edənlər, davamsızlar vs) alınır. Təşkilati iş məhsuldarlığını ölçmə və nəzarət etmə mövzularında sərhədsiz imkanlar təqdim edir.

     Personal giriş-çıxış əməliyyatlarını nəzarət etmənin xaricində, davam idarələriylə də iş içində keçən zamanın məhsuldar qiymətləndirilib, qiymətləndirilmədiyinə bağlı təqibləri də mümkün hala gətirir. Yemək yemə zamanı, istirahət etmə və ehtiyac zamanları üçün idarə və ölçüm sistemi təmin edir.

     Zaman məhdudlaşdırmaları ilə personalın iş müddətləri təşkil edilir.

     Personalın çalışacaqları müddətlərin təyin olunması, göstərilməsi, təyin olunan saatlar xaricində sistemə daxil olmalarının önlənməsi məqsədiylə Zaman Məhdudlaşdırmaları istifadə edilir. Sistem 7 Gün 24 Saat əsasına görə işləyir. Zaman tərifi edilən istifadəçiyə və ya qrupa təyin olunan saatlar və günlər xaricində sistemə girməsinə icazə verilmir.

     Biometrik Sistemlər, Keçiş İdarə Sistemi olaraq istifadə edilir.

     Biometrik İris Tanıma Sistemi, istifadəçinin iris görünüşünü tutaraq işləyir. İristeki naxışlar, doğumdan sonrakı altı ay ilə iki il arasında tarazlıqlanaraq ömür boyu dəyişmədən qalır. Sol gözün iris şəkli sağ gözün iris şəklindən fərqli olur. İris tanıma sistemi, insan gözünün iris təbəqəsi içində olan kompleks quruluşdakı fərdi fərqləri istifadə edərək şəxsiyyətləri təsbit edir. Biometrik təyin etmə sistemlərinin ən qiymətli elementi olan sistem, 1,2 milyon da 1 yanılma payıyla çox etibarlı, təqlid edilməsi çox çətin bir quruluş təqdim edir. Sistem, hər iki gözün iris görünüşlərini eyni anda tutaraq ya da tək gözə görə təyin olunaraq qeyd tanıya bilir

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit