Tender və Satınalma əməliyyatları tümleşik bir quruluşda reallaşdırılır.
  Satınalma Modulu
     Sağlamlıq təşkilat/quruluşlarının dərman, tibbi vəsait və sərf vəsaitlərinin satınalımına bağlı məlumatlar (Qiymət, Tarix, Miqdar vs) qeyd edilə bilir və lazımlı bütün tender və satınalma əməliyyatları elektronik olaraq edilə bilir. Tutulan qeydlərə və edilən əməliyyatlara bağlı müxtəlif statistikalar əldə edilə bilir, detallı sorğulamalar edilə bilir və statistik sorğu hesabatlarının çıxışı alına bilir.

4734 saylı Cəmiyyət Tender Qanununa (CTQ) görə tənzimləmələri edilmiş olan proqram, tender və satınalma əməliyyatlarında vəsaitlərin təxminən xərc təsbitindən alışına, avtomatik fakturalandırmadan mühasiblikləşdirməyə qədər keçən müddətin kompüter mühitində avtomatik olaraq edilə bilməsini təmin edir.

Fərqli tender növləri və üsullarına görə iş faylları təşkil edilə bilir.

     Mövcud alış şəkillərinə, Xidmət Alışı, Mal Alışı, Məsləhətçilik Xidməti Alışı, İstehsal İşləri tender növlərinə görə əməliyyatlar edilə bilir.Açıq Tender, Müəyyən İstəklilər Arasında, Bazarlıq Üsulu, Doğrudan Təmin və Üsulu Sonradan Təyin olunacaq Tender Üsullarına görə 4734 saylı qanun daxilində ya da xaricində qalacaq yeni iş faylları təşkil edilə bilir, köhnə iş faylları üzərində sorğulama əməliyyatları edilə bilir.

     Tender hazırlığı elektronik mühitdə reallaşdırılır.

     Bütün Tenderlərin hazırlıq mərhələsində Qiymət Araşdırması edilə bilir. Qiymət araşdırmasında, araşdırma edilən firmalar ilə edilən Yazışma Məlumatları, əlavələri ilə birlikdə tenderi təyin edən məzmun, firmaların ünsiyyət məlumatları və Şərtnamə Xülasəsi iştirak edir. Hər tender üçün ayrı-ayrı Texniki Şərtnamə Komissiyası, Təxminən Xərc Komissiyası Başçısı, üzvləri, ehtiyat üzvlər təyin oluna bilir. Texniki Şərtnamə Komissiyası yazılarının (Vəzifələndirmə, Təşkil, Təbliğ) kompüter çıxışları alına bilir.

     Tenderin reallaşdırılacağı yığıncağın tarixi və saatı təyin oluna bilir, tenderin Son Elan Tarixi, Elan Tipi, Tender Təsdiq Son Tarixi məlumatları göstərilə bilir. Təsdiq və Vəzifələndirməyə istiqamətli məlumatlar (Tarix, Təsdiq Tarixi, Təsdiq Ədəd, Vəzifələndirmə Ədəd) iştirak edir. Təklif və müqavilə Növü (Götürü Əvəz, Vahid Qiymət) və Büdcə Növü (Ümumi Büdcə, Qatma Büdcə, Xüsusi İdarə, Dönər Sərmayə, Elm Araşdırma Proyekt) təyin oluna bilir. Vəsait siyahısı (Ad, Kod, Miqdar, Anbar Vahidi, Anbar Vahid Qiyməti, Xərc, Son Alınan Firma, Son Alış Qiyməti, Büdcə Kod, Büdcə Adı vs) təşkil edilə bilir. Qələm və ya qrup əsasında tender meydana gətirə bilir.

Təxminən xərc hesablanır.

     Təxminən xərc təsbiti üçün firmalardan Proforma Təkliflər alınır, alınan fakturalar qeyd edilir, hesabatları kompüter çıxışı olaraq yazdırıla bilir. Təxminən Xərc Təklifləri alınır. Təxminən xərc təsbitinə görə, Təxminən Xərc Protokolu avtomatik olaraq hazırlanaraq yazdırıla bilir. Ən aşağı, Ortalama və ya Yüksək Qiymətə görə Təxminən Xərc Təsbiti edilə bilir. Təxminən xərc təsbitinə görə, Keçici Təminat Məbləği avtomatik olaraq hesablanır.

Tender sənədləri elektronik mühitdə araşdırılır.

     Tender sənədləri elektronik mühitdə araşdırılaraq sənədlərə istiqamətli şərhlər qeyd edilə bilir. Tenderə qatılan firmaların komissiyalara təqdim etdikləri Sənəd Məlumatları (Otaq sicil Sənədi, Təklif Məktubu, Keçici Təminat, Vəkalətnamə, Kafilik Sənədi vs) elektronik olaraq idarə edilə bilir. Tender faylları qruplaşdırıyır və illər əsasında təqib edilə bilir. Qismi təklif verilə bilən tenderlər üçün xüsusi təqib edilə bilir. Tenderə qatılan firmaların tenderə iştirakı, qatıldığı tarix və saatlarıyla birlikdə qeyd edilərək Tender İştirak Protokolu avtomatik olaraq hazırlanır.

Anbar ya da sərf vəsaitlərində alışında Müqayisə cədvəlləri yaradılır.

     Çözüm XMİS modullarındakı (Anbar, Dəmirbaş, Əczaxana, Mühasiblik) Lazımlılıq Müzekkereleri ilə inteqrə çalışır. Tenderi ya da satınalım əməliyyatı ediləcək vəsaitlər üçün Avtomatik olaraq Lazımlılıq Müzekkereleri təşkil edilə bilir. Anbar ya da sərf vəsaitlərinin satınalma əməliyyatlarında, əvvəlki qiymətlərlə müqayisə etmə edilərək, verilən qiymətlərə və endirimlərə görə, qələm ya da qrup əsasında Müqayisə cədvəlləri (Ad, Miqdar, Vahid, Xərc, Təxminən Xərc, Cəmi Xərc vs) yaradılır. Müqayisə xətkeş/cədvəlləri ilə birlikdə istəyi edilmiş olan anbar ya da sərf vəsaitlərinin satınalma təsdiqinin edilə bilməsi üçün standart Forma Çıxışı alına bilir.

Şablonlar sayəsində administrativ və texniki şərtnamələr avtomatik olaraq yaradılır.

     Tender Məlumatları, Təsdiq Məlumatları detallı olaraq (Təsdiq, Tender Qeyd Nömrəsi, Administrativ Şərtnamə Maddələri, Müqavilə) göstərilə bilir. Tender Elan Məlumatları, Tender Elanı Sənədi və Tender Protokolu göstərilə bilir, kompüter çıxışları alına bilir. Tip Administrativ Şərtnamə, Tip Müqavilə göstərilə bilir, kompüter çıxışları alına bilir. Zeyilname təşkil edilə bilir.

     Şablonlar və mətbu formalar istifadəçilər tərəfindən dəyişdirilərək və xüsusiləşdirilə bilir.

      İstifadəçilərin proqram içində etdikləri əməliyyatlar, hərəkətlər, qeyd və dəyişikliklər dinləyici cədvəllər vasitəçiliyi ilə izləniyir.

Qəzet elanları üçün elan istək forması hazırlanır.

     Qəzetə verilən elanların hansı qəzetdə, hansı şəhərdə, hansı tarix və nömrə ilə nümayiş olunduğuna dair məlumatlar komissiya üzvlərinin təsdiqi ilə tutulur. Qəzetlərə verilən elan mətni bir ya da birdən çox tender üçün avtomatik olaraq hazırlana bilir.

Bütün tender müddəti, detallı olaraq addım-addım sənədləşdiriyir.


     Tender müddəti başlanğıcında firmalardan alınan Fayl Təslim götürmə Məlumatları (Tenderə İştirak Sıra Nömrə, Tarix, Saat, Ad, Kod vs) və Komissiya Təslim Protokol Məlumatları (Təslim Tarixi, Təslim edən Personal, Təslim Alan Personal Saat vs) ilə birlikdə qeyd edilə bilir. Tender qiymətləndirmələri nəticəsində qiymətləndirmə xarici tutulan firmalar üçün Qiymətləndirmə Xarici Buraxma Protokolu (Tarix, Saat) təşkil edilə bilir. Firmaların komissiyaya təqdim etdiyi sənədlər elektronik mühitdə nəzarət edilərək Sənəd idarəsi məlumatları qeyd edilir. Sənəd idarəsi məlumatları çərçivəsində Sənəd İdarə Protokolu təşkil edilə bilir.

Firma Kafilik Vəziyyəti araşdırıla bilir.


     Firmanın komissiyaya təqdim etdiyi İş təcrübə Sənədi (iş Bitirmə və İş Vəziyyət Sənədləri) qiymətləndirilib, kafi olub-olmadığına bağlı şərhlər qeyd edilə bilir. Keçici Təminat İdarəsi (Təklif Cəmi, lazımlı Təminat, Yatırdılan Təminat, Sənəd Tarixi vs) edilir, kafi olub-olmadığına bağlı şərhlər qeyd edilə bilir. Firmaların komissiyaya təqdim etdiyi sənədlərdə əskiklik olması halında lazımlı qeydlər reallaşdırılıb, səbəbləri qeyd edilərək tender əməliyyatlarına davam etməsi önlənir. Tender protokolları məzmunlarıyla-səbəbləriylə birlikdə (Tarix, Saat, Ədəd, Mövzu, Növ) təşkil edilə bilir. Firmanın kafi olması halında Kafilik Qərarı qeyd edilir.

Satınalma qərarları proqram tərəfindən avtomatik olaraq hazırlanır.

     Bütün satınalma əməliyyatlarına bağlı Satınalma Komissiya Qərarları (Doldurulduğu tarix/Saat, Qərar tarixi/Saatı, Qərar Nömrə, Şərh, Vəsait Üstünlük Siyahısı vs) saxlana bilir, kompüter çıxışları alına bilir. Satınalma qərarı, əlaqədar firma seçilərək, Qərar Tarix və Nömrəsi ifadə edilərək proqram tərəfindən avtomatik olaraq hazırlanır. İdarə səlahiyyətlisinin təsdiqi və şərhləri qeyd edilə bilir. Tender sənədlərinin araşdırılması məqsədiylə iclasa ara verilməsi vəziyyətində Komissiya Ara Qərar Protokolu təşkil edilə bilir.

Tenderi qazanan firmalar müqaviləyə dəvət edilir.

     Tender nəticəsində tender qərarı bildiriləcək olan firmaların siyahıları alınıb Qərar Elanı (Qərar tarixi/Nömrə, Təsdiq tarixi/Nömrə) edilir. Tenderi qazanan firmaların siyahıları və tender qələm siyahısı və kompüter çıxışları alına bilir. Müqaviləyə dəvət edilən firmanın detallı məlumatları (Təminat Növü, Tarixi, Məbləği, İmza Səlahiyyətlisi, Müqavilə Məbləği vs) və müqavilə mətni göstərilə bilir. Qəti sifariş əməliyyatları (Təslim Zamanı, Təsdiqləyən Adı və Ünvanı, Teslimat Ünvanı, Tarix vs) edilə bilir. Komissiya qərarının əkində ifadə etmək üçün; firmaların qazandıqları qələmləri, təklif etdikləri məbləğləri və digər məlumatların yer aldığı Firma Qazandı Sənədləri avtomatik olaraq hazırlanır. Firmalarla ediləcək razılaşmalar şablonlar vasitəçiliyi ilə avtomatik olaraq hazırlana bilir.

Təsdiqi alınmış anbar ya da sərf vəsait istəklərinin sifarişləri verilir.


Təsdiq Sənədi
, əlaqədar büdcə maddələrinə görə avtomatik olaraq hazırlanır. Təsdiqi alınmış anbar ya da sərf vəsait istəkləri sifarişə köçürülərək, firmaya göndərilmək üzrə Sifariş Çıxışı alınır. Verilən sifarişlərin mövcud vəziyyətləri (gözlənilən, gecikən, gömrük, müayinə, qəbul vs.) izlənilə bilir.

Vəsait təslimində Müayinə Hesabatı hazırlana bilir.


     Qəti sifarişi verilən hər vəsaitin təslimində müayinə edilərək Müayinə Hesabatı hazırlana bilir. Vəsait keyfiyyəti, firma xidməti, satış sonrası dəstək, zamanında, əskik, keç, qüsurlu təslim məlumatları; vəsait və alınan firma əsasında tutula bilir. Firma ödəmələri üçün bir və ya daha çox Reallaşdırma Müzekkeresi meydana gətirə bilir. Mühasibliyin əlaqədar çekləri təsdiqləməsiylə birlikdə şişə edilir. Edilən şişələr izlənilərək çox şişələr maneə törədilir.

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

clear formSubmit